Mục lục

100 từ đồng nghĩa IELTS siêu hữu ích band 8.0

Từ vựng là chìa khóa quan trọng để thành công trong kỳ thi IELTS, và việc mở rộng vốn từ vựng đồng nghĩa không chỉ giúp bài thi của bạn trở nên phong phú, đa dạng mà còn thể hiện được khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và chính xác. Bài viết này cung cấp cho bạn danh sách các từ đồng nghĩa chọn lọc, được biên soạn kỹ lưỡng dành riêng cho những ai đang hướng tới mục tiêu đạt band điểm 8.0 trở lên.

IELTS Panda’s Station cung cấp cho bạn 100+ từ vựng đồng nghĩa từ đó cải thiện kỹ năng viết, nâng cao khả năng đọc hiểu, đến việc tăng cường sự tự tin trong giao tiếp.

 1. Ability (n) = capability = capacity: khả năng, năng lực
 2. Absence (n) = non-appearance = non-attendance: tình trạng vắng mặt
 3. Academic (adj) = scholarly: học thuật
 4. Access (n) = connection: kết nối, quyền truy cập
 5. According to = in accordance with: dựa theo, dựa trên
 6. Accordingly (adv) = therefore = thus: theo đó, vì vậy
 7. Achievement (n) = accomplishment = attainment: thành tích, thành tựu
 8. Adapt (v) = adjust = acclimate: thích nghi với hoàn cảnh mới
 9. Additional (adj) = extra = supplementary: bổ sung, thêm vào
 10. Additionally (adv) = in addition to = furthermore: thêm vào đó
 11. Advantage (n) = benefit: lợi thế
 12. Affect (v) = influence = impact: ảnh hưởng đến
 13. Aim (at) (v) = target (at): nhắm đến mục tiêu nào đó
 14. Alter (v) = change = modify: thay đổi, điều chỉnh
 15. Amount to (phr.v) = add up to = total (v): lên tới, tổng cộng
 16. Analyze (v) = examine: phân tích, nghiên cứu
 17. Anxiety (n) = nervousness = worry: nỗi lo lắng, bất an
 18. Apply (v) = employ = put into use: áp dụng, đưa vào sử dụng
 19. Approximately (adv) = roughly = round about: rơi vào khoảng, đại khái
 20. Aspect (n) = element = facet: khía cạnh (để xem xét vấn đề)
 21. Assess (v) = evaluate: đánh giá, nhận xét
 22. Assign (v) = appoint = designate: chỉ định, bổ nhiệm vào vị trí nào đó
 23. Assume (v) = presume: cho rằng, đoán chừng
 24. Attribute (v) = ascribe to (phr.v): quy cho, gán cho
 25. Authority (n) = power = control: thẩm quyền, quyền hành
 26. Available (adj) = accessible: hiện có, có thể tiếp cận
 27. Aware (adj) = conscious = cognizant: nhận thức được vấn đề gì
 28. Base (n) = basis = foundation: cơ sở, căn cứ
 29. Basic (adj) = fundamental = elementary: cơ bản nhất
 30. Behave (v) = act: cư xử, hành xử
 31. Behavior (n) = conduct = demeanor: hành vi, cách hành xử
 32. Beneficial (adj) = advantageous = favorable: có lợi
 33. Bias (n) = partiality = favoritism: sự thiên vị
 34. Bring about (phr.v) = cause (v) = induce (v): gây ra cái gì
 35. Broad (adj) = wide = extensive: rộng rãi, một loạt
 36. Broadly (adv) = generally: nói chung, nhìn tổng thể
 37. Capable (adj) = competent = skilled: có năng lực, tay nghề cao
 38. Categorize (v) = classify = group: phân loại, xếp nhóm
 39. Certain (adj) = confident = convinced: chắn chắn, rất tin tưởng rằng
 40. Choice = option = alternative: lựa chọn (thay thế)
 41. Classic (adj) = typical = representative: điển hình, tiêu biểu
 42. Combine (v) = integrate: kết hợp lại
 43. Commercial (adj) = profit-making: có tính chất thương mại, kiếm lợi nhuận
 44. Commitment (n) = pledge: cam kết, lời hứa trang trọng
 45. Common (adj) = prevalent = widespread: phổ biến rộng rãi
 46. Communicate (v) = convey = impart: truyền tải
 47. Comparable (adj) = similar: tương tự, có thể so sánh với
 48. Competitor (n) = contender: đối thủ cạnh tranh
 49. Complex (adj) = complicated = perplexing: phức tạp, khó hiểu
 50. Component (n) = constituent = element: thành phần
 51. Comprise (v) = constitute = consist of (phr.v): bao gồm, tạo thành
 52. Conduct (v) = carry out (phr.v): tiến hành (nghiên cứu,…)
 53. Confirm (v) = affirm = verify: xác nhận
 54. Conflict (n) = clash = dispute: xung đột, căng thẳng
 55. Consensus (n) = consent: đồng thuận
 56. Consequence (n) = repercussion = fallout: hậu quả
 57. Conservation (n) = conservancy: hành động bảo tồn (môi trường tự nhiên)
 58. Conservative (adj) = traditional = conventional: bảo thủ
 59. Consider (v) = contemplate = think about/of (phr.v): xem xét vấn đề
 60. Consistency (adj) = constancy = stability: tính nhất quán, ổn định
 61. Construct (v) = erect = build up (phr.v): xây dựng
 62. Contain (v) = restrain = control: kiềm lại, khống chế
 63. Contemporary (adj) = modern = present-day: hiện tại, ngày nay
 64. Continuous (adj) = continual = uninterrupted: liên tục, lặp đi lặp lại
 65. Convention (n) = conference: hội nghị
 66. Cooperation (n) = collaboration (n): sự hợp tác
 67. Core (n) = nucleus: cốt lõi
 68. Dispute (v) = challenge: phản đối, thách thức
 69. Distinctive (adj) = characteristic: đặc trưng
 70. Emerge (v) = appear = arise: bắt đầu xuất hiện, phát sinh
 71. Explain (v) = account for (phr.v): giải thích
 72. Focus (on) (v) = concentrate (on) = center (around): tập trung vào (vấn đề gì)
 73. Gain (v) = obtain = acquire: đạt được, giành được cái gì
 74. Handle (v) = address = tackle: giải quyết vấn đề gì
 75. Hub (n) = heart = center: tụ điểm, trung tâm vui chơi, giải trí
 76. Insist (v) = declare = assert: khẳng định (chắc nịch)
 77. Link (v) = connect = associate: liên kết, liên tưởng
 78. Manage (v) = administer: quản lý
 79. Nature (n) = character: bản chất
 80. Normal (adj) = typical = average: trung bình, thông thường
 81. Obstacle (n) = hindrance = barrier: trở ngại
 82. Obvious (adj) = apparent = evident: rõ ràng, hiển nhiên
 83. Organization (n) = association: tổ chức, hiệp hội
 84. Permit (v) = allow: cho phép ai, điều gì
 85. Pile up (phr.v) = build up = accumulate (v): tích tụ lại, ngày càng tăng
 86. Precise (adj) = accurate = correct: chính xác
 87. Prejudice (v) = bias: có định kiến về vấn đề gì
 88. Prevent (v) = avoid = avert: phòng tránh
 89. Principle (adj) = main = central: quan trọng nhất
 90. Quality (n) = feature = attribute: đức tính, thuộc tính
 91. Recognize (v) = acknowledge: công nhận, thừa nhận
 92. Relative (adj) = comparative: tương đối
 93. Relevant (adj) = applicable: có liên quan, áp dụng được
 94. Responsible (adj) = accountable: chịu trách nhiệm
 95. Restriction (n) = constraint: hạn chế
 96. Satisfactory (adj) = acceptable: đạt yêu cầu, chấp nhận được
 97. Substantial (adj) = significant = considerable: lớn đáng kể
 98. Sufficient (adj) = adequate: đầy đủ, đủ tốt
 99. Suitable (adj) = appropriate = apt: phù hợp, thích hợp
 100. Thorough (adj) = comprehensive = exhaustive: toàn diện, triệt để, kỹ lưỡng

Lưu lại ngay và ghi nhớ 100 từ đồng nghĩa IELTS siêu hữu ích cùng IELTS Panda’s Station nhé!