Mục lục

5 công cụ liên kết văn bản giúp tăng điểm Cohesion cho IELTS Writing

Trong IELTS Writing, để đạt được band 7.0+ cho tiêu chí Cohesion, thí sinh cần “dùng đa dạng các công cụ liên kết một cách thích hợp”. Đa dạng không phải là dùng thật nhiều từ nối (linking words) vì từ nối không phải là công cụ liên kết duy nhất.

Reference (Tham chiếu) – Công cụ liên kết văn bản cho Writing

Reference (Tham chiếu): dùng đại từ (đại từ nhân xưng he, she, it,…; đại từ sở hữu mine, yours, theirs,…; đại từ chỉ định this, that, these, those;…) hoặc các từ khác để nhắc đến điều gì đó đã được đề cập trước đó trong văn bản, giúp tránh lặp từ.

Dùng đại từ để nhắc đến một việc đã được đề cập trước đó, giúp tránh lặp từ.

 • Đại từ chỉ định this, that, these, those
 • Đại từ quan hệ who, whom, whose chỉ người, which chỉ vật, that chỉ người hoặc vật, dùng trong mệnh đề phụ để tạo câu phức.
 • Đại từ bất định everybody, someone, anybody,… chỉ người số ít; nothing, everything, something,… chỉ vật số ít; all, others, many,… chỉ số lượng;…
 • Đại từ nhân xưng làm tân ngữ me, you, him, her, it, us, them
 • Đại từ vô nhân xưng it làm chủ ngữ giả (It is very noisy in this area), dùng để nhấn mạnh (It was a cigarette-end that caused the fire).
 • Đại từ sở hữu mine, ours, yours, his, hers, its, theirs
 • Đại từ tương hỗ each, either, neither, both

Substitution (Thay thế) – Công cụ liên kết văn bản cho Writing

Substitution (Thay thế): thay một từ hoặc cụm từ bằng một từ hoặc cụm từ khác có nghĩa tương tự, tăng thêm sự đa dạng cho ngôn ngữ bạn dùng. Ví dụ, thay vì lặp lại “the car” trong một câu, bạn có thể dùng “the vehicle”/

Vd: Outcomes for kidney cancer patients are significantly better if the disease is diagnosed and treated while still local to the kidney.

👉 “kidney cancer” (ung thư thận) được thay thế bằng “the disease” (căn bệnh).

Lexical cohesion (Liên kết từ vựng) – Công cụ liên kết văn bản cho Writing

Ellipsis (Lược bỏ): bỏ đi các từ, cụm từ có thể dễ dàng suy ra được từ ngữ cảnh, giúp lược bớt phần không cần thiết. Ví dụ, thay vì nói “Harry plays football well and Sonny plays football well too”, nói “Harry plays football well and Sonny does too”.

Vd: Days, hours, and minutes are critical when it comes to administering cancer treatment, but artificial intelligence (AI) may soon be able to provide an invaluable helping hand. From automating the analysis of radiology scans to pinpointing patterns in tumor DNA, machine learning algorithms will have a major role to play in all elements of cancer care. ( The Guardian)

👉 Đoạn văn ngắn đã dùng linh hoạt các thuật ngữ liên quan đến công nghệ như “artificial intelligence” và “machine learning algorithms”, liên quan đến chữa trị ung thư như “cancer treatment” và “cancer care”.

Elipsis (Lược bỏ) – Công cụ liên kết văn bản cho Writing

Lexical cohesion (Liên kết từ vựng): dùng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ cùng trường từ vựng,… để liên kết ý cho thấy bạn có vốn từ dồi dào và sự linh hoạt trong sử dụng ngôn ngữ.

VD: thay vì nói “Harry plays football well and Sonny plays football well too”, nói “Harry plays football well and Sonny does too”.

Linking words (Từ nối) – Công cụ liên kết văn bản cho Writing

 • Additive, dùng để bổ sung thêm nghĩa cho ý phía trước (furthermore, likewise, etc.);
 • Adversative: dùng để chỉ sự đối lập giữa 2 vế (however, nevertheless, etc.); 
 • Causal: dùng để chỉ nguyên nhân kết quả (therefore, as a result, etc.); Temporal: dùng để đưa ra kết luận hoặc thứ tự ý tưởng (first, finally, etc.); etc.
 • etc.

Cùng phân tích đoạn trích dưới đây từ một bài báo trên The Guardian để xem bạn có thể “học lỏm” được gì từ cách real material sử dụng các công cụ liên kết nhé.

Chúc các bạn áp dụng vào bài thi IELTS Writing hiệu quả nhé!